دسترسی آسان به خدمات

تخفیف ویژه در اولین سفارش

02149298

قوانین ومقررات سرویس با ما:
1- منظور از "شما"، "مشتری"، "سرویس¬گیرنده" و "کاربر" در این صفحه، افراد حقوقی یا حقیقی است که به پایگاه اینترنتی servicebama.com و یا اپلیکیشن سرویس با ما مراجعه نموده و درخواست خدمات می کند.
2- منظور از "ما"، "پایگاه اینترنتیسرویس با ما"، "سایتسرویس با ما"، "سرویس با ما" و "سرویس¬دهنده"در این صفحه، مجموعه مدیریتی وپشتیبانی پایگاه اینترنتی servicebama.comو یا اپلیکیشن سرویس با ما است.
3- استفادهشماازوبسایتفروشگاهاینترنتیسرویس با ما باآدرساینترنتیservicebama.comو یا اپلیکیشن سرویس با ماسرویس با ما بهمعنی پذیرفتنتمامشرایطمندرجدراینصفحهاست.
4- محتوای مندرج در این صفحه در هر زمانی و با صلاحدید مدیریت ممکن است تغییر نماید و این حق سرویس با مااست که بدون هماهنگی و اطلاع-رسانی قبلی اقدام به تغییرات جزئی و یا کلی محتوای این صفحه نماید و مشتری موظف به بازدید دوره¬ای و پیش از دریافت خدمات این صفحه است تا در صورت نپذیرفتن شرایط این صفحه، از درخواست و دریافت سرویس و خدمات خودداری نماید. همچنین، سرویس با ما در هربار تغییر محتوای این صفحه، خبر این تغییرات را در بخش "اخبار" همین پایگاه اینترنتی منتشر می-کند.
5- خدماتومحتوای قرار گرفته بر رویپایگاه اینترنتی و اپلیکیشن سرویس با ماتنهابرایاستفادهشخصیوغیرتجاریشماعرضهشدهاست. هرگونهسوء-استفادهازایناطلاعاتپیگردقانونیداشتهوهیچفردحقیقی،حقوقییاپایگاه اینترنتی بههیچعنوانمجاز به استفادهازایناطلاعاتبرایفروش، بازتولید ویاایجادترافیکدرهیچ پایگاه اینترنتینیست. اگر به استفاده تجاری از این اطلاعات علاقه¬مندید، باید با ما تماس بگیرید و مجوز دریافت نمایید.
6- استفادهاز خدماتومحتوای قرار گرفته بر رویپایگاه اینترنتی و اپلیکیشن سرویس با مابرایپایگاه¬های اینترنتیووبلاگ¬هایشخصیدر صورتی که هیچ-گونهمنافعتجاریاز آن تحصیل نگردد و فقطباذکرمنبعوآدرساین پایگاه اینترنتی(servicebama.com) مجازاست.
7- کاربرانموظف هستند هنگامثبتناموسفارشخدماتموردنظرخود،فرممربوطهرابااطلاعاتصحیحوبهصورتکاملپرکنند. درصورتوروداطلاعاتناقصیانادرست،سفارشکاربرقابلپیگیریوارائهنخواهدبود.
8- شمابهسرویس با مامتعهد می¬گردید و اطمینانمی¬دهیدکههیچ¬گاه ازاینپایگاه اینترنتی برایرسیدنبهمقاصدیکهبرخلافشرایطاستفادهاز"سایتسرویس با ما" می-باشد،استفادهنخواهیدکرد. همچنین، متعهد می¬گردید از"سایتسرویس با ما" بهشیوه¬ایکهباعثآسیبرساندن،ازکارانداختن و یا معیوبساختن و پایگاه اینترنتیسرویس با ما گردد،استفادهنخواهیدکرد. همچنینشمامجازبهتلاشبرایدسترسیبهاطلاعات،محتویاتیاورودی¬هاییکهبه وسیله مادردسترسقرارنگرفتهو یاازطریقصفحات"سایتسرویس با ما" ارائهنشده-اند،نیستید و در صورت انجا این عمل، ما حق پیگیری قانونی خواهیم داشت.
9-"سایتسرویس با ما" ممکناستدارایلینک¬ها و پیوندهاییبهدیگر پایگاه¬های اینترنتیباشد کهتحتکنترلو حمایت سرویس با ما نباشندوسرویس با ما هیچ-گونهمسئولیتیدرقبالمحتویاتاینپایگاه¬های اینترنتیازجملهلینک¬ها و پیوندهایقرارگرفتهدراینپایگاه¬های اینترنتیندارد. "سایتسرویس با ما" اینلینک¬ها و پیوندهارابرایسهولتشمافراهمآوردهووجوداینلینک¬ها و پیوندهابهمعنایتائیدیاهرنوعارتباطماباصاحبان و مجریانسایرپایگاه¬های اینترنتینیست. ما اعلام می¬کنیم که پایگاه¬های اینترنتیدیگری کهدرصفحات"سایتسرویس با ما" لینکو پیوند داده می¬شوند،توسطافرادیخارجاز مسئولینسرویس با ما ادارهمی¬شود،بنابراین،"سایتسرویس با ما" در قبال آنها هیچ¬گونه تعهد و ضمانتی برعهده ندارد. شماتوافقمی¬کنیدکه مسئولیتهرگونهخسارت،آسیبو یا سوءاستفاده¬ی احتمالیازرایانه¬تان و یا اطلاعات موجود بر روی آنکهازطریقویروس، بدافزار، باج¬افزارو یافایل¬هایمخربدیگرکهممکن استناشیازدریافتواستفادهازداده¬هاوفایل¬هایمتعلقبهپایگاه¬های اینترنتیلینکو پیوند داده شده در"سایتسرویس با ما" باشد، رابرعهدهخواهیدگرفت.
10-"سایتسرویس با ما" هیچ¬گونهمسئولیتیدررابطهباحذفشدنصفحاتپایگاه اینترنتیخودویالینک¬هایمردهو پیوندهای بدون استفاده را نمی¬پذیرد. سرویس-های"سایتسرویس با ما"«آنگونهکههست»ارائهمی¬شوندو"سایتسرویس با ما" تحتهیچشرایطیمسئولیتتأخیریاعدمکارکردپایگاه اینترنتیکهمی-تواندناشیازمشکلاتاینترنتی،نیرویانسانی،عواملطبیعی،خرابیتجهیزاترایانه¬ای، اختلال در سرور، اختلال در سرویس و تجهیزاتمخابراتیوغیرهباشدرا برعهدهندارد.
۷ –اینتوافق¬نامهتحتقوانینکشورجمهوری اسلامی ایرانمقررگردیده استوبهمعنایتوافقکاملکاربرباشرایطاستفادهاز"سایتسرویس با ما" خواهدبودوجایگزینکلیه¬یتوافقاتقبلیمحسوبمی¬شود.
۸ –ممکناستماسرویس¬ها و خدماتخودرابههردلیلیدرزمان-هایمختلفوبدوناطلاعقبلی،تغییردهیموحقتغییرشرایطاینسرویس¬ها و خدماتبرایمامحفوظخواهدبود. بنابراین،شرایطاستفادهازسرویس¬ها و خدمات"سایتسرویس با ما" در زمان¬های مختلف به¬روزخواهدشد. دراینصورتتاریخدرجشدهدربالایاینصفحهنشان¬دهنده¬یتاریخ آخرینبه¬روز-رسانیخواهدبود. شماتوافقمی¬کنیدکهاستفاده¬یمستمرشمااز"سایتسرویس با ما" بهمعنیپذیرشهرگونهتغییر از سوی مامی¬باشد. درصورتیکهشرایطاستفادهازسرویس¬ها و خدماتشاملتغییراتعمده-ایشود،خبرآندرصفحهاول"سایتسرویس با ما" اعلامخواهدشد.
تعهدات سرویس¬دهنده و سرویس¬ گیرنده:
1- سرویس¬دهنده متعهد می¬گردد که در حد توان و اختیار از اطلاعات شخصی و فردی سرویس¬گیرنده مراقبت و حفاظت نماید و این اطلاعات را کاملاً محرمانه تلقی نموده و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی جز با مجوز رسمی و قضایی ارائه نکند.
٢ –سرویس¬دهندهمتعهد می¬گردد اطلاعات دقیق و کامل سرویس¬ها و خدمات خود را از طریق صفحات پایگاه اینترنتی سرویس با ما در اختیار سرویس¬گیرنده قرار دهد.
3–سرویس¬دهندهمی¬تواند بنا به تشخیص و به هر دلیلی سفارش را لغو نماید و از ارائه¬ی خدمات خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، باید هماهنگی و توافقات بعدی بین سرویس¬دهندهو سرویس¬گیرنده انجام گردد.
4–سرویس¬گیرنده متعهد می¬گردد اطلاعات دقیق، کامل و صحیح خود را برای دریافت خدمات از طریق پست در اختیار سرویس¬دهندهقرار دهد.
سیاست حفظ حریم شخصی کاربران:
سرویس با ما بهاطلاعاتمخفییاخصوصیاشخاصیکهازخدماتاین پایگاه اینترنتی یا اپلیکیشن مربوط به آن استفادهمی¬کنند،احترامگذاشتهوازآنمحافظتمی¬کند.
جمع¬آوری اطلاعات شخصی شما:
"سایت سرویس با ما" اقدام به دریافت اطلاعاتی می¬کند که هنگام ارائه سفارش خدمات برای ارائه¬ی سفارش در اسرع وقت مورد نیاز است. همچنین، "سایت سرویس با ما" مبادرت به جمع¬آوری اطلاعات آماری می¬نماید که مربوط به سخت¬افزار و نرم¬افزار رایانه شما است و به صورت خودکار توسط "سایت سرویس با ما" ثبت می¬شود. این اطلاعات می¬تواند شامل آدرس IP، نوع مرورگر، نام حوزه¬ی اینترنتی و زمان دسترسی به سایت باشد. این اطلاعات توسط "سایت سرویس با ما" برای انجام عملیات بهتر، حفظ کیفیت سرویس¬ها و خدمات و همچنین تأمین اطلاعات آماری، مورد استفاده قرار می¬گیرد.
استفادهازاطلاعاتشخصیشما:
"سایت سرویس با ما" از اطلاعات شخصی شما برای بهینه¬سازی عملکرد این پایگاه اینترنتی و تأمین سرویس¬ها و خدمات مورد درخواست شما استفاده می-کند. همچنین ممکن است "سایت سرویس با ما" از طریق نظرسنجی¬ها با شما ارتباط برقرار نماید تا نظر شما را در مورد سرویس¬ها و خدمات کنونی یا امکان ارائه¬ی سرویس¬ها و خدمات جدید دریافت و بررسی نماید.
"سایت سرویس با ما" اطلاعات و فهرست مشتریان یا اعضای خود را به اشخاص ثالث به هیچ¬وجه نمی¬فروشد و امکان دارد به وسیله¬ی شرکای تجاری خود برای آگاهی از پیشنهادات و نظرات مشتریان و کاربران خود با شما تماس بگیرد. در این حالت، اطلاعات خصوصی و محرمانه¬ی شما نظیر نام، تلفن، آدرس، Email و … به هیچ طریقی به اشخاص ثالت واگذار نخواهد شد.
استفاده از کوکی ها:
"سایت سرویس با ما" از Cookie برای ایجاد قابلیت شخصی¬سازی این پایگاه اینترنتی و بهینه¬سازی سرویس¬ها و خدمات آن توسط شما، استفاده می¬کند. Cookie یک فایل متنی محتوی یک سری داده است که توسط یک صفحه¬ی وب بر روی رایانه شما قرار داده می¬شود. از Cookie¬ها برای اجرای برنامه یا آلوده نمودن رایانه نمی¬توان استفاده کرد. Cookie¬ها به صورت منحصر به فرد و یکتا به شما اختصاص داده می¬شوند و فقط توسط پایگاه اینترنتی که Cookie را به شما داده است، قابل خواندن و استفاده می¬باشند.
ارتباط مستقیم با کاربران :
تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه اینترنتی سرویس با ما یعنی servicebama.com است. ما با هیچ روش دیگری جز ارسال Email از طرف آدرس¬های رسمی و مورد تایید که در پایگاه اینترنتی سرویس با ما قرار می¬گیرد، با شما ارتباط برقرار نمی¬نماییم.
"سایت سرویس با ما" هیچ¬گونه پایگاه اینترنتی دیگری با آدرسی غیر از servicebama.com ندارد. همچنین، هیچ¬گونه وبلاگ و شناسه در برنامه¬های گفتگوی اینترنتی همچون Yahoo! Messenger و غیره ندارد و هیچ¬گاه با این روش¬ها با شما ارتباط برقرار نمی¬نماید.
برای تماس با "سایت سرویس با ما"، فقط روش¬ها و آدرس¬های ایمیل ذکر شده در بخش ارتباط با ما مجاز می¬باشند. اگر می¬خواهید برای ما پیامی بفرستید، فقط به این آدرس¬ها ایمیل ارسال کنید.
اگر برای نظافت منزل، راه پله و یا محل کار خود نیاز به کمک دارید، سرویس‌یاران ما بهترین گزینه هستند. شما می‌توانید با ثبت سفارش خود در کمترین زمان از متخصصین معتبر ما کمک بگیرید. خدمات این سرویس شامل موارد زیر است:
- نظافت منزل
- نظافت کف (سرامیک، پارکت و …)
- جارو و گردگیری (مبلمان، بوفه، تلویزیون، لوستر و...)
- نظافت حمام و سرویس بهداشتی
- شستشوی پنجره و شیشه‌های داخلی
- نظافت کابینت و لوازم آشپزخانه (داخل اجاق‌گاز، داخل یخچال و...)
- شستشوی ظروف و لباس‌ها
و ...
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.
رستوران را به خانه خودتان بیاورید!
به جای سفارش غذا از رستوران‌ها به راحتی می‌توانید از سرویس آشپزی ما استفاده کنید.
در این سرویس وعده‌ی غذایی مورد نظرتان با مواد اولیه تازه در آشپزخانه‌ی خودتان با نظارت مستقیم شما به سرعت آماده می‌شود.
خدمات این سرویس شامل موارد زیر است:
- آشپزی ایرانی و ملل
- فینگرفود
- شیرینی و کیک
- امکان خرید مواد اولیه مورد نظر و تحویل آن توسط سرویس‌یار
- تحویل آشپزخانه‌ی تمیز در انتهای کار
و...
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.
با استفاده از این سرویس در مهمانی‌ها، مجالس و رویدادهای شرکتی خود لحظات بهتر و وقت بیشتری را با مهمانان خود می‌گذرانید .
آسایش و همراهی با شما هدف اصلی این نوع خدمات است.
خدمات این سرویس شامل موارد زیر است:
- نظافت محل و آماده سازی در شروع مجالس
- شستشوی ظروف
- نظافت محل بعد از اتمام کار
- لباس فرم در صورت تمایل شما
و...
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.
پیدا کردن سریع یک یار کمکی در جابه‌جایی وسایل همیشه سخت بوده. ولی ما در این سرویس دسترسی سریع به نیروی کمکی در امور خانه و یا محل کار شما را ممکن ساخته ایم.
خدمات این سرویس شامل موارد زیر است:
- جا‌به‌جایی وسایل خانه
- جا‌به‌جایی بار
- خدمات اسباب‌کشی (بسته‌بندی وسایل، جا‌به‌جایی و کمک در چیدمان)
و...
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.
انتخاب بهینه و صرفه‌جویی در وقت، از مزایای اصلی این سرویس است.
با انتخاب این سرویس، تعداد بیشتری از لباس‌ها با هزینه‌ی بسیار کمتری نسبت به خدمات خشکشویی خواهید داشت.
دقت داشته باشید که این سرویس را می‌توانید همراه با سرویس نظافت منزل داشته باشید.
خدمات این سرویس شامل موارد زیر است:
- شستشوی لباس در صورت نیاز
- اتوکشی انواع لباس
- تا کردن لباس‌ها
و...
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.