قوانین و مقررات

۱- منظور از “شما”، “مشتری”، “سرویس¬گیرنده” و “کاربر” در این صفحه، افراد حقوقی یا حقیقی است که به پایگاه اینترنتی servicebama.com و یا اپلیکیشن سرویس با ما مراجعه نموده و درخواست خدمات می کند.
۲- منظور از “ما”، “پایگاه اینترنتیسرویس با ما”، “سایتسرویس با ما”، “سرویس با ما” و “سرویس¬دهنده”در این صفحه، مجموعه مدیریتی وپشتیبانی پایگاه اینترنتی servicebama.comو یا اپلیکیشن سرویس با ما است.
۳- استفادهشماازوبسایتفروشگاهاینترنتیسرویس با ما باآدرساینترنتیservicebama.comو یا اپلیکیشن سرویس با ماسرویس با ما بهمعنی پذیرفتنتمامشرایطمندرجدراینصفحهاست.
۴- محتوای مندرج در این صفحه در هر زمانی و با صلاحدید مدیریت ممکن است تغییر نماید و این حق سرویس با مااست که بدون هماهنگی و اطلاع-رسانی قبلی اقدام به تغییرات جزئی و یا کلی محتوای این صفحه نماید و مشتری موظف به بازدید دوره¬ای و پیش از دریافت خدمات این صفحه است تا در صورت نپذیرفتن شرایط این صفحه، از درخواست و دریافت سرویس و خدمات خودداری نماید. همچنین، سرویس با ما در هربار تغییر محتوای این صفحه، خبر این تغییرات را در بخش “اخبار” همین پایگاه اینترنتی منتشر می-کند.
۵- خدماتومحتوای قرار گرفته بر رویپایگاه اینترنتی و اپلیکیشن سرویس با ماتنهابرایاستفادهشخصیوغیرتجاریشماعرضهشدهاست. هرگونهسوء-استفادهازایناطلاعاتپیگردقانونیداشتهوهیچفردحقیقی،حقوقییاپایگاه اینترنتی بههیچعنوانمجاز به استفادهازایناطلاعاتبرایفروش، بازتولید ویاایجادترافیکدرهیچ پایگاه اینترنتینیست. اگر به استفاده تجاری از این اطلاعات علاقه¬مندید، باید با ما تماس بگیرید و مجوز دریافت نمایید.
۶- استفادهاز خدماتومحتوای قرار گرفته بر رویپایگاه اینترنتی و اپلیکیشن سرویس با مابرایپایگاه¬های اینترنتیووبلاگ¬هایشخصیدر صورتی که هیچ-گونهمنافعتجاریاز آن تحصیل نگردد و فقطباذکرمنبعوآدرساین پایگاه اینترنتی(servicebama.com) مجازاست.
۷- کاربرانموظف هستند هنگامثبتناموسفارشخدماتموردنظرخود،فرممربوطهرابااطلاعاتصحیحوبهصورتکاملپرکنند. درصورتوروداطلاعاتناقصیانادرست،سفارشکاربرقابلپیگیریوارائهنخواهدبود.
۸- شمابهسرویس با مامتعهد می¬گردید و اطمینانمی¬دهیدکههیچ¬گاه ازاینپایگاه اینترنتی برایرسیدنبهمقاصدیکهبرخلافشرایطاستفادهاز”سایتسرویس با ما” می-باشد،استفادهنخواهیدکرد. همچنین، متعهد می¬گردید از”سایتسرویس با ما” بهشیوه¬ایکهباعثآسیبرساندن،ازکارانداختن و یا معیوبساختن و پایگاه اینترنتیسرویس با ما گردد،استفادهنخواهیدکرد. همچنینشمامجازبهتلاشبرایدسترسیبهاطلاعات،محتویاتیاورودی¬هاییکهبه وسیله مادردسترسقرارنگرفتهو یاازطریقصفحات”سایتسرویس با ما” ارائهنشده-اند،نیستید و در صورت انجا این عمل، ما حق پیگیری قانونی خواهیم داشت.
۹-“سایتسرویس با ما” ممکناستدارایلینک¬ها و پیوندهاییبهدیگر پایگاه¬های اینترنتیباشد کهتحتکنترلو حمایت سرویس با ما نباشندوسرویس با ما هیچ-گونهمسئولیتیدرقبالمحتویاتاینپایگاه¬های اینترنتیازجملهلینک¬ها و پیوندهایقرارگرفتهدراینپایگاه¬های اینترنتیندارد. “سایتسرویس با ما” اینلینک¬ها و پیوندهارابرایسهولتشمافراهمآوردهووجوداینلینک¬ها و پیوندهابهمعنایتائیدیاهرنوعارتباطماباصاحبان و مجریانسایرپایگاه¬های اینترنتینیست. ما اعلام می¬کنیم که پایگاه¬های اینترنتیدیگری کهدرصفحات”سایتسرویس با ما” لینکو پیوند داده می¬شوند،توسطافرادیخارجاز مسئولینسرویس با ما ادارهمی¬شود،بنابراین،”سایتسرویس با ما” در قبال آنها هیچ¬گونه تعهد و ضمانتی برعهده ندارد. شماتوافقمی¬کنیدکه مسئولیتهرگونهخسارت،آسیبو یا سوءاستفاده¬ی احتمالیازرایانه¬تان و یا اطلاعات موجود بر روی آنکهازطریقویروس، بدافزار، باج¬افزارو یافایل¬هایمخربدیگرکهممکن استناشیازدریافتواستفادهازداده¬هاوفایل¬هایمتعلقبهپایگاه¬های اینترنتیلینکو پیوند داده شده در”سایتسرویس با ما” باشد، رابرعهدهخواهیدگرفت.
۱۰-“سایتسرویس با ما” هیچ¬گونهمسئولیتیدررابطهباحذفشدنصفحاتپایگاه اینترنتیخودویالینک¬هایمردهو پیوندهای بدون استفاده را نمی¬پذیرد. سرویس-های”سایتسرویس با ما”«آنگونهکههست»ارائهمی¬شوندو”سایتسرویس با ما” تحتهیچشرایطیمسئولیتتأخیریاعدمکارکردپایگاه اینترنتیکهمی-تواندناشیازمشکلاتاینترنتی،نیرویانسانی،عواملطبیعی،خرابیتجهیزاترایانه¬ای، اختلال در سرور، اختلال در سرویس و تجهیزاتمخابراتیوغیرهباشدرا برعهدهندارد.
۷ –اینتوافق¬نامهتحتقوانینکشورجمهوری اسلامی ایرانمقررگردیده استوبهمعنایتوافقکاملکاربرباشرایطاستفادهاز”سایتسرویس با ما” خواهدبودوجایگزینکلیه¬یتوافقاتقبلیمحسوبمی¬شود.
۸ –ممکناستماسرویس¬ها و خدماتخودرابههردلیلیدرزمان-هایمختلفوبدوناطلاعقبلی،تغییردهیموحقتغییرشرایطاینسرویس¬ها و خدماتبرایمامحفوظخواهدبود. بنابراین،شرایطاستفادهازسرویس¬ها و خدمات”سایتسرویس با ما” در زمان¬های مختلف به¬روزخواهدشد. دراینصورتتاریخدرجشدهدربالایاینصفحهنشان¬دهنده¬یتاریخ آخرینبه¬روز-رسانیخواهدبود. شماتوافقمی¬کنیدکهاستفاده¬یمستمرشمااز”سایتسرویس با ما” بهمعنیپذیرشهرگونهتغییر از سوی مامی¬باشد. درصورتیکهشرایطاستفادهازسرویس¬ها و خدماتشاملتغییراتعمده-ایشود،خبرآندرصفحهاول”سایتسرویس با ما” اعلامخواهدشد.
تعهدات سرویس¬دهنده و سرویس¬ گیرنده:
۱- سرویس¬دهنده متعهد می¬گردد که در حد توان و اختیار از اطلاعات شخصی و فردی سرویس¬گیرنده مراقبت و حفاظت نماید و این اطلاعات را کاملاً محرمانه تلقی نموده و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی جز با مجوز رسمی و قضایی ارائه نکند.
٢ –سرویس¬دهندهمتعهد می¬گردد اطلاعات دقیق و کامل سرویس¬ها و خدمات خود را از طریق صفحات پایگاه اینترنتی سرویس با ما در اختیار سرویس¬گیرنده قرار دهد.
۳–سرویس¬دهندهمی¬تواند بنا به تشخیص و به هر دلیلی سفارش را لغو نماید و از ارائه¬ی خدمات خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، باید هماهنگی و توافقات بعدی بین سرویس¬دهندهو سرویس¬گیرنده انجام گردد.
۴–سرویس¬گیرنده متعهد می¬گردد اطلاعات دقیق، کامل و صحیح خود را برای دریافت خدمات از طریق پست در اختیار سرویس¬دهندهقرار دهد.
سیاست حفظ حریم شخصی کاربران:
سرویس با ما بهاطلاعاتمخفییاخصوصیاشخاصیکهازخدماتاین پایگاه اینترنتی یا اپلیکیشن مربوط به آن استفادهمی¬کنند،احترامگذاشتهوازآنمحافظتمی¬کند.
جمع¬آوری اطلاعات شخصی شما:
“سایت سرویس با ما” اقدام به دریافت اطلاعاتی می¬کند که هنگام ارائه سفارش خدمات برای ارائه¬ی سفارش در اسرع وقت مورد نیاز است. همچنین، “سایت سرویس با ما” مبادرت به جمع¬آوری اطلاعات آماری می¬نماید که مربوط به سخت¬افزار و نرم¬افزار رایانه شما است و به صورت خودکار توسط “سایت سرویس با ما” ثبت می¬شود. این اطلاعات می¬تواند شامل آدرس IP، نوع مرورگر، نام حوزه¬ی اینترنتی و زمان دسترسی به سایت باشد. این اطلاعات توسط “سایت سرویس با ما” برای انجام عملیات بهتر، حفظ کیفیت سرویس¬ها و خدمات و همچنین تأمین اطلاعات آماری، مورد استفاده قرار می¬گیرد.
استفادهازاطلاعاتشخصیشما:
“سایت سرویس با ما” از اطلاعات شخصی شما برای بهینه¬سازی عملکرد این پایگاه اینترنتی و تأمین سرویس¬ها و خدمات مورد درخواست شما استفاده می-کند. همچنین ممکن است “سایت سرویس با ما” از طریق نظرسنجی¬ها با شما ارتباط برقرار نماید تا نظر شما را در مورد سرویس¬ها و خدمات کنونی یا امکان ارائه¬ی سرویس¬ها و خدمات جدید دریافت و بررسی نماید.
“سایت سرویس با ما” اطلاعات و فهرست مشتریان یا اعضای خود را به اشخاص ثالث به هیچ¬وجه نمی¬فروشد و امکان دارد به وسیله¬ی شرکای تجاری خود برای آگاهی از پیشنهادات و نظرات مشتریان و کاربران خود با شما تماس بگیرد. در این حالت، اطلاعات خصوصی و محرمانه¬ی شما نظیر نام، تلفن، آدرس، Email و … به هیچ طریقی به اشخاص ثالت واگذار نخواهد شد.
استفاده از کوکی ها:
“سایت سرویس با ما” از Cookie برای ایجاد قابلیت شخصی¬سازی این پایگاه اینترنتی و بهینه¬سازی سرویس¬ها و خدمات آن توسط شما، استفاده می¬کند. Cookie یک فایل متنی محتوی یک سری داده است که توسط یک صفحه¬ی وب بر روی رایانه شما قرار داده می¬شود. از Cookie¬ها برای اجرای برنامه یا آلوده نمودن رایانه نمی¬توان استفاده کرد. Cookie¬ها به صورت منحصر به فرد و یکتا به شما اختصاص داده می¬شوند و فقط توسط پایگاه اینترنتی که Cookie را به شما داده است، قابل خواندن و استفاده می¬باشند.
ارتباط مستقیم با کاربران :
تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه اینترنتی سرویس با ما یعنی servicebama.com است. ما با هیچ روش دیگری جز ارسال Email از طرف آدرس¬های رسمی و مورد تایید که در پایگاه اینترنتی سرویس با ما قرار می¬گیرد، با شما ارتباط برقرار نمی¬نماییم.
“سایت سرویس با ما” هیچ¬گونه پایگاه اینترنتی دیگری با آدرسی غیر از servicebama.com ندارد. همچنین، هیچ¬گونه وبلاگ و شناسه در برنامه¬های گفتگوی اینترنتی همچون Yahoo! Messenger و غیره ندارد و هیچ¬گاه با این روش¬ها با شما ارتباط برقرار نمی¬نماید.
برای تماس با “سایت سرویس با ما”، فقط روش¬ها و آدرس¬های ایمیل ذکر شده در بخش ارتباط با ما مجاز می¬باشند. اگر می¬خواهید برای ما پیامی بفرستید، فقط به این آدرس¬ها ایمیل ارسال کنید.